Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú   vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou AD TRADE Slovakia s.r.o. IČO: 46147748, so sídlom Štúrova 140 949 01 Nitra , zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 28965/N, e-mail: info@adtrade.sk (ďalej len „predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.adtrade.sk.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky  sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných podmienok, ktoré sa týka ochrany práv spotrebiteľov a ani v bode 10. upravujúcom ochranu osobných údajov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.

Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim – podnikateľom.

Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail, telefón). Zmluva je uzatvorená na základe elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho buď priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov). Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy sú tieto obchodné podmienky.

Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. Ponuka tovarov predávajúceho je zverejnená na jeho webovej stránke www.adtrade.sk. 

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenu tohto tovaru. Objednávka môže byť zaslaná aj na email, poštou prípadne telefonicky.

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v rámci svojho podnikania za účelom jeho ďalšieho predaja či obchodovania s ním.

Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.adtrade.sk  za uvedenú cenu a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“, ktoré sa zobrazuje pri konkrétnom tovare. Ďalej môže kupujúci pokračovať v nákupe alebo prejsť do košíka. Po ukončení nákupu je potrebné kliknúť v pravom dolnom rohu na „Košík“, kde sa zobrazia všetky vybrané tovary. Košík je možné buď vysypať (obrázok koša) alebo prejsť do pokladne. Po vyplnení kontaktných, resp. fakturačných údajov, kupujúci vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov a zvolí si spôsob platby a dopravy a klikne na potvrdzujúce tlačidlo. Pred odoslaním je možné napísať k objednávke poznámku. Taktiež si môže vybrať tovar na internete a objednávku poslať emailom, poštou,, alebo telefonicky.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.adtrade.sk  sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a cenou objednaných výrobkov.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.adtrade.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky  a dodaním tovaru predávajúcim. Na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim ako súčasť kontaktných údajov, bude kupujúcemu doručená potvrdzujúca správa o prijatí objednávky (v prípade ak kupujúcemu takýto e-mail nepríde, stala sa chyba a v takom prípade nás prosím kontaktuje e-mailom alebo telefonicky). Na vznik kúpnej zmluvy potvrdzujúci e-mail nemá vplyv. Uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Zmluvu je možné zrušiť na základe dohody obidvoch zmluvných strán. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny v čase prijatia objednávky kupujúcim.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky, objednávky zaslanej na email, poštou, telefonicky  je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta podnikania, ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ,  IČ pre DPH (v prípade ak je zákazník platcom DPH),  objednávací kód alebo iné označenie tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné. Po odoslaní elektronickej objednávky bude prostredníctvom automatického systému zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky. Po spracovaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s dátumom expedície (prípadne ho informuje o prekážkach dodania tovaru) a podklady k realizácii platby kúpnej ceny.

Predávajúci je potvrdením objednávky zaviazaný objednaný tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúci je zaviazaný dodaný tovar  prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do okamihu jej expedovania o ktorom je vopred informovaný. V prípade požadovania atypických úprav objednaného tovaru zo strany kupujúceho alebo v prípade množstva objednaného tovaru kupujúcim, ktoré presahuje bežne objednávané množstvo tovaru nie je možné objednávku zrušiť bez poplatku. Objednávku je možné stornovať písomnou formou, elektronicky, prípadne aj ústne – telefonicky u zamestnanca predávajúceho. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámenia predávajúceho o akceptovaní stornovania objednávky kupujúcemu.

 1. Ceny

Predávajúci je platcom DPH. Ceny jednotlivých tovarov sú uvádzané vrátane všetkých daní. Pre kupujúceho vždy platí cena uvádzaná v čase zadávania jeho objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, montáž ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

Konečná cena tovaru je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, pričom je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú vždy zreteľne označené symbolom „akcia“, „výpredaj“ a podobne. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 1. Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

 • na dobierku pri doručení tovaru
 • vopred bezhotovostným prevodom na účet – predfaktúrou – kupujúcemu budú zaslané podklady k platbe na ním uvedený e-mail a tovar bude kupujúcemu odoslaný po zaúčtovaní platby v informačnom systéme predávajúceho
 • prostredníctvom online prevodu cez internetové bankovníctvo
 • platobnou kartou.
 1. Dodacie podmienky

Spôsob dodania, resp. doručenia tovaru zabezpečujeme prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Za dodanie tovaru účtujeme jednotný poplatok 3,90€.

Pre doručenie tovaru zásielkovou spoločnosťou doporučujeme uvádzať ako adresu doručenia miesto, kde ste počas pracovného dňa zastihnuteľná/ý, nakoľko kuriér doručuje zásielky spravidla  v bežnom pracovnom čase.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov, resp. materiály na ich výrobu u subdodávateľov, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude kupujúcemu obratom oznámený predpokladaný čas čakania na dodanie objednaného tovaru.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád obalu zistených v súvislosti s prepravou alebo tovarom, je kupujúci povinný tieto vady uplatniť priamo u zamestnanca zásielkovej spoločnosti pri preberaní zásielky a oznámiť ich bez zbytočného odkladu aj zásielkovej spoločnosti aj predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak predávajúci zistí narušenie obalu či zásielky po neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení tovaru zistiteľných už pri prevzatí tovaru nie je možné prihliadať a tieto nebudú uznané.

 1. Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia, resp. prevzatia tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade výmeny vadnej veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od prevzatia novej veci.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Záruku nemožno uznať najmä v prípadoch, ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby, došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste, tovar na reklamáciu nie je dodaný s originálnym dokladom o kúpe, tovar je bežne opotrebovaný, mechanicky poškodený, bol neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný, tovar bol používaný v rozpore s bežným účelom jeho použitia alebo v rozpore s návodom na použitie, tovar bol poškodený živlami, tovar má vadu, kvôli ktorej bola dojednaná jeho nižšia cena a pod..

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s návodom na montáž alebo používanie zakúpeného výrobku pred jeho použitím.

 1. Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  predávajúceho. Spolu s uplatnenou reklamáciou je kupujúci povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby táto bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie originál dokladu o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť poskytnuté plnenia, t.j. predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu vrátane poštovného a kupujúci vráti predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom a nepoškodenom obale tak, aby na ňom nevznikla škoda. Pred spätným prevzatím tovaru Predávajúcim odporúča Predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti poškodeniu a znehodnoteniu. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu. Predávajúci prevezme tovar späť, a vráti kupujúcemu (na ním uvedený účet) najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (poštovné). Predávajúci prevezme tovar späť na svoje náklady.

V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Kupujúci nie je oprávnený. bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

 • keď predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • ide o tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť
 • ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný alebo tovar čiastočne spotrebovaný).

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 uvedeného zákona. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe.

 

 1. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 037/7720 001 037/7720 034 fax č.: 037/ 7720 024 e-mail: nr@soi.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.adtrade.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2024.

0
0
Váš košík
Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu