Pravidlá vrátenia peňazí

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia, resp. prevzatia tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade výmeny vadnej veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od prevzatia novej veci.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Záruku nemožno uznať najmä v prípadoch, ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby, došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste, tovar na reklamáciu nie je dodaný s originálnym dokladom o kúpe, tovar je bežne opotrebovaný, mechanicky poškodený, bol neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný, tovar bol používaný v rozpore s bežným účelom jeho použitia alebo v rozpore s návodom na použitie, tovar bol poškodený živlami, tovar má vadu, kvôli ktorej bola dojednaná jeho nižšia cena a pod..

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s návodom na montáž alebo používanie zakúpeného výrobku pred jeho použitím.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  predávajúceho. Spolu s uplatnenou reklamáciou je kupujúci povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby táto bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie originál dokladu o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť poskytnuté plnenia, t.j. predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu vrátane poštovného a kupujúci vráti predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom a nepoškodenom obale tak, aby na ňom nevznikla škoda. Pred spätným prevzatím tovaru Predávajúcim odporúča Predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti poškodeniu a znehodnoteniu. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu. Predávajúci prevezme tovar späť, a vráti kupujúcemu (na ním uvedený účet) najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (poštovné). Predávajúci prevezme tovar späť na svoje náklady.

V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Kupujúci nie je oprávnený. bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

  • keď predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • ide o tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť
  • ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný alebo tovar čiastočne spotrebovaný).

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

0
0
Váš košík
Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu